Ίση Αμοιβή μεταξύ Ανδρών και Γυναικών

Το ζήτημα της ισομισθίας μεταξύ εργαζόμενων ανδρών και γυναικών, ρυθμίζεται μέσα από τη σχετική εναρμονιστική νομοθεσία. Η αρχή της ισότητας των αμοιβών μεταξύ εργαζομένων ανδρών και γυναικών, σημαίνει την απουσία κάθε διακρίσεως λόγω φύλου, είτε άμεσης είτε έμμεσης, όσον αφορά την αμοιβή για ίδια εργασία ή για εργασία ίσης αξίας. Το θέμα της ίσης αμοιβής αφορά άνδρες και γυναίκες εργαζόμενους οι οποίοι ασκούν ίδια ή ίσης αξίας εργασία υπό οποιαδήποτε μορφή απασχόλησης ( ορισμένου – αορίστου χρόνου, μερική – πλήρης απασχόληση).

Σημαντικές Πληροφορίες

Παροχή Ίσης Αμοιβής για Ίδια Εργασία ή για Εργασία Ίσης Αξίας


Απαγορεύεται οποιαδήποτε διάκριση λόγω φύλου όσον αφορά όλα τα στοιχεία και τους όρους αμοιβής για όμοια εργασία ή για εργασία στην οποία αποδίδεται η ίδια αξία. Όταν χρησιμοποιείται σύστημα επαγγελματικής κατάταξης για τον καθορισμό των αμοιβών, αυτό πρέπει να βασίζεται σε κοινά κριτήρια για τους εργοδοτούμενους άνδρες και γυναίκες και να διαμορφώνεται κατά τρόπο που να αποκλείει τις διακρίσεις που βασίζονται στο φύλο. Η σύγκριση μεταξύ εργοδοτουμένων γίνεται με αναφορά σε εργοδοτουμένους που εργοδοτούνται ή εργοδοτήθηκαν στον ίδιο εργοδότη, ή σε άλλη συνδεδεμένη επιχείρηση του ίδιου ομίλου επιχειρήσεων, κατά τα δύο προηγούμενα ή επόμενα χρόνια.
Κριτήρια σύγκρισης και αξιολόγησης εργασίας


Τα κριτήρια που λαμβάνονται υπόψη για σκοπούς σύγκρισης σε συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία ή τομέα οικονομικής δραστηριότητας είναι:

  • Η φύση των καθηκόντων,
  • Ο βαθμός ευθύνης,
  • Τα προσόντα, οι δεξιότητες και η αρχαιότητα,
  • Οι απαιτήσεις που έχουν σχέση με φυσικά ή πνευματικά προσόντα,
  • Οι συνθήκες υπό τις οποίες διεξάγεται η εργασία και

Το κατά πόσο οποιεσδήποτε διαφορές σε σχέση με την εκτελούμενη εργασία ή τους όρους υπό τους οποίους εκτελείται η εργασία είναι μικρής σημασίας σε σχέση με το σύνολο της εργασίας που εκτελείται ή κατά πόσο η συχνότητα με την οποία παρουσιάζονται οι διαφορές δεν επηρεάζει το σύνολο της εργασίας.
Διαδικασία Υποβολής Παραπόνου για Κύπριους και Κοινοτικούς πολίτες


Μπορεί να γίνει είτε επώνυμα είτε ανώνυμα με τους ακόλουθους τρόπους:

  • Κατ’ ιδίαν υποβολή παραπόνου στα Επαρχιακά Γραφεία Εργασιακών Σχέσεων,
  • Τηλεφωνικώς,

Μέσω της ιστοσελίδας του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων
Καθήκον παροχής πληροφοριών


Σε περίπτωση διερεύνησης καταγγελίας ή διενέργειας επιθεώρησης για σκοπούς ελέγχου τήρησης της νομοθεσίας από Επιθεωρητή, κάθε εργοδότης ή αντιπρόσωπος του και κάθε εργοδοτούμενος στον εργοδότη αυτό, πρέπει να παρέχει κάθε πληροφορία ή/και στοιχείο που έχει στην κατοχή του στον Επιθεωρητή.
Προστασία εργοδοτουμένων


Απαγορεύεται η απόλυση ή δυσμενής μεταχείριση από τον εργοδότη, οποιουδήποτε για τον λόγο ότι υπέβαλε παράπονο ή έδωσε μαρτυρία ή συνέβαλε στη δίωξη παραβάτη ή στη λήψη οποιωνδήποτε άλλων μέτρων με βάση τον Νόμο.

Σχετική Νομοθεσία και Σχετικά Έντυπα/Οδηγοί

Ο περί Ίσης Αμοιβής μεταξύ Ανδρών και Γυναικών για την Ίδια Εργασία ή για Εργασία Ίσης Αξίας Νόμος του 2002


Εναρμονιστική νομοθεσία για εφαρμογή της αρχής της ισότητας των αμοιβών μεταξύ εργαζομένων ανδρών και γυναικών.
Ενημερωτικός Οδηγός για την Ίση Αμοιβή μεταξύ Ανδρών και Γυναικών για την Ίδια Εργασία ή για Εργασία Ίσης Αξίας


Συνοπτικός οδηγός για το περιεχόμενο της νομοθεσίας
Έντυπο Υποβολής Επώνυμου Παραπόνου


http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dlr/dlr.nsf/page34_gr/page34_gr?OpenForm
Έντυπο Υποβολής Ανώνυμης Καταγγελίας


http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dlr/dlr.nsf/page35_gr/page35_gr?OpenForm

Contact the person in charge of the website for any technical issues / problems only.

 

For the issues concerning the Support Measures themselves and the terms and conditions that govern them, please use the communication channels that exist on the "Contact Us" page.

Contact the Webmaster

Rate Us

How useful and easy to use do you find this website?

Rate UsDon't like itNot greatGoodGreatLove itRate Us
Τελευταία Ενημέρωση: 15/1/2020
Διαβιβάστε αυτή τη σελίδα: Facebook |  Twitter  |  Linkedin  |  E-mail
Πολιτική Απορρήτου και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων