• ΥΕΠΚΑ

85-86: Τροποποιητικές Αποφάσεις για την 11η Περίοδο Εφαρμογής των Ειδικών Σχεδίων

Έγινε ενημέρωση: 7 Φεβ 2021

Τροποποιητική Απόφαση Αρ. 85


Το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανακοινώνει ότι δημοσιεύτηκε στις 28 Ιανουαρίου 2021 στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας Τροποποιητική Απόφαση της Υπουργού Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά με την εφαρμογή των Ειδικών Σχεδίων για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του ιού COVID 19, για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2021 μέχρι την 31η Ιανουαρίου 2021.


Συγκεκριμένα, η περί Ειδικών Σχεδίων για την Αντιμετώπιση των Επιπτώσεων του Κορωνοϊού COIVD-19 Τροποποιητική Απόφαση (Αρ. 85) του 2021 (Κ.Δ.Π. 39/2021) αφορά:


Το Παράρτημα Ι της περί Ειδικού Σχεδίου Μερικής Αναστολής των Εργασιών της Επιχείρησης (Αρ. 78) του 2021 (Κ.Δ.Π. 16/2021) τροποποιείται ως ακολούθως:


(α) Με τη διαγραφή των παραγράφων 30, 31 και 46.


(β) Με την αντικατάσταση της παραγράφου 47 με την ακόλουθη νέα παράγραφο «Αρτοποιία – παραγωγή νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής», και


(γ) Με την προσθήκη της ακόλουθης νέας παραγράφου «Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, παροχής συμβουλών και συναφείς δραστηριότητες».


Τροποποιητική Απόφαση Αρ. 86


Η Υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ασκώντας τις εξουσίες που της παρέχονται από τα άρθρα 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11 και 12 των περί των Έκτακτων Μέτρων που Λαμβάνονται από το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την Αντιμετώπιση της Πανδημίας του ιού COVID 19 Νόμων του 2020 με την παρούσα Απόφαση εκδίδει τους ακόλουθους κανονισμούς:


1. Η παρούσα Απόφαση θα αναφέρεται ως η περί Ειδικών Σχεδίων για την Αντιμετώπιση των Επιπτώσεων του Κορωνοϊού COIVD-19 Συμπληρωματική Απόφαση (Αρ. 86) του 2021.


2. Προστίθεται επιφύλαξη στην παράγραφο 6(β) της περί Ειδικού Σχεδίου Οικονομικών Δραστηριοτήτων Συνδεόμενων με την Τουριστική Βιομηχανία ή Οικονομικών Δραστηριοτήτων οι οποίες επηρεάζονται από τον Τουρισμό Απόφαση (Αρ.76) του 2021 (Κ.Δ.Π. 14/2021), ως ακολούθως:


«Νοείται ότι επιχειρήσεις οι οποίες ήταν δραστηριοποιημένες κατά την περίοδο Ιανουαρίου 2021, αλλά ο κύκλος εργασιών τους σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο 2019 ήταν μειωμένος πέραν του 40%, δύνανται να υποβάλουν αιτιολογημένη έκθεση Εγκεκριμένου Λογιστή με βάση την οποία θα προκύπτει η εν λόγω μείωση πέραν του 40%».


3. Η παρούσα Απόφαση αφορά στην περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2021 μέχρι την 31η Ιανουαρίου 2021.

5.332 Προβολές