• ΥΕΠΚΑ

129-135: Αποφάσεις Υπουργού σχετικά με την εφαρμογή των Ειδικών Σχεδίων για τον Ιούνιο του 2021

Το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανακοινώνει ότι δημοσιεύτηκαν σήμερα στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας οι Αποφάσεις της Υπουργού Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά με την εφαρμογή των Ειδικών Σχεδίων για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του ιού COVID 19, για την περίοδο από την 1η Ιουνίου 2021 μέχρι την 30η Ιουνίου 2021.

Συγκεκριμένα, οι Αποφάσεις αφορούν στα ακόλουθα Ειδικά Σχέδια:


1. Ειδικό Σχέδιο Ξενοδοχειακών Μονάδων και Τουριστικών Καταλυμάτων (Απόφαση Αρ. 129, Κ.Δ.Π. 271/2021)(Αίτηση ΕΕΑ.9 ή ΕΕΑ.14),


2. Ειδικό Σχέδιο Πλήρους Αναστολής των Εργασιών της Επιχείρησης (Απόφαση Αρ. 130, Κ.Δ.Π. 272/2021) (Αίτηση ΕΕΑ.3),


3. Ειδικό Επίδομα Απουσίας από την Εργασία για Λόγους Υγείας (Απόφαση Αρ. 131, Κ.Δ.Π. 273/2021) (Αίτηση ΕΕΑ.15).


4. Ειδικό Σχέδιο Οικονομικών Δραστηριοτήτων Συνδεόμενων με την Τουριστική Βιομηχανία ή Οικονομικών Δραστηριοτήτων, οι οποίες επηρεάζονται από τον Τουρισμό (Απόφαση Αρ. 132, Κ.Δ.Π. 274/2021) (Αίτηση ΕΕΑ.10 ή ΕΕΑ.11),


5. Ειδικό Σχέδιο Στήριξης Ανέργων (Απόφαση Αρ. 133, Κ.Δ.Π. 275/2021) (Αίτηση ΕΕΑ.8),


6. Ειδικό Σχέδιο Μερικής Αναστολής των Εργασιών της Επιχείρησης (Απόφαση Αρ. 134, Κ.Δ.Π. 276/2021)(Αίτηση ΕΕΑ.4) και


7. Ειδικό Σχέδιο Ορισμένων Κατηγοριών Αυτοτελώς Εργαζομένων Απόφαση (Απόφαση Αρ. 135, Κ.Δ.Π. 277/2021) (Αίτηση ΕΕΑ.5).


Η ημερομηνία ανάρτησης των αιτήσεων για συμμετοχή στα Ειδικά Σχέδια Ιουνίου 2021 στην ειδική ιστοσελίδα www.coronavirus.mlsi.gov.cy θα ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτηση που τους αφορά εντός της καθορισμένης προθεσμίας με βάση τις ημερομηνίες που θα ανακοινωθούν δεδομένου ότι οι ηλεκτρονικές αιτήσεις δεν θα είναι διαθέσιμες για χρήση μετά από την πιο πάνω καταληκτική ημερομηνία και δεν θα γίνονται αποδεκτά οποιαδήποτε αιτήματα για εκπρόθεσμη υποβολή αιτήσεων.


Τονίζεται ότι για να είναι εφικτή η καταβολή των Ειδικών Επιδομάτων θα πρέπει να υποβληθεί και η κατάλληλη Δήλωση Στοιχείων Τραπεζικού Λογαριασμού που αναφέρεται στην κάθε αίτηση, νοουμένου ότι δεν έχει ήδη υποβληθεί και επιβεβαιωθεί.

Επιπλέον, οι Όμιλοι Εταιρειών, οι οποίοι επιθυμούν οι εταιρείες του Ομίλου που ασχολούνται με την ίδια οικονομική δραστηριότητα να θεωρηθούν ως μια ενιαία αίτηση για συμμετοχή του Ομίλου σε Ειδικό Σχέδιο που εφαρμόζεται κατά την περίοδο από την 1η Ιουνίου 2021 μέχρι την 30η Ιουνίου 2021, θα πρέπει να υποβάλουν σχετικό αίτημα μέσω του εντύπου που θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www.coronavirus.mlsi.gov.cy με σκοπό την παραχώρηση έγκρισης από το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Το έντυπο θα πρέπει να αποστέλλεται, δεόντως συμπληρωμένο, στην ηλεκτρονική διεύθυνση omiloi@mlsi.gov.cy. Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που Όμιλοι Εταιρειών έχουν ήδη εξασφαλίσει την έγκριση του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για υποβολή μιας, ενιαίας αίτησης δεν χρειάζεται να υποβάλουν εκ νέου αίτημα.


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

25 Ιουνίου 2021

11.411 Προβολές