• ΥΕΠΚΑ

Απαραίτητη η εκ νέου συμπλήρωση ηλεκτρονικών αιτήσεων για την περίοδο 13/4/2020 – 12/5/2020

(English text follows)


Το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανακοινώνει ότι έχουν αναρτηθεί στην ειδική ιστοσελίδα www.coronavirus.mlsi.gov.cy οι αιτήσεις για όλα τα Ειδικά Σχέδια που αφορούν στην περίοδο από 13 Απριλίου 2020 μέχρι 12 Μαΐου 2020. Τονίζεται ότι όλοι οι εργοδότες, εργοδοτούμενοι ή και αυτοτελώς εργαζόμενοι οι οποίοι εμπίπτουν στους δικαιούχους των σχεδίων πρέπει οπωσδήποτε να υποβάλουν νέα ηλεκτρονική αίτηση για τη νέα περίοδο που αναφέρεται ανωτέρω, ούτως ώστε να εξεταστούν και αν πληρούν τους όρους και προϋποθέσεις να λάβουν το σχετικό επίδομα. Υπενθυμίζεται ότι τα Ειδικά Σχέδια για τα οποία υποβάλλονται οι αιτήσεις για την περίοδο 13 Απριλίου με 12 Μαΐου 2020 είναι τα ακόλουθα:

  1. Για εργαζόμενους: Η αίτηση για την Ειδική Άδεια για Φροντίδα Παιδιών (ΕΕΑ.1) και η αίτηση για το Ειδικό Επίδομα Ασθενείας (ΕΕΑ.2).

  2. Για εργοδότες: Η αίτηση για το Ειδικό Σχέδιο Πλήρους Αναστολής Εργασιών της Επιχείρησης (ΕΕΑ.3) και η αίτηση για το Ειδικό Σχέδιο Μερικής Αναστολής Εργασιών της Επιχείρησης (ΕΕΑ.4).

  3. Εργοδότες που θα υποβάλλουν τις πιο πάνω αιτήσεις πρέπει οπωσδήποτε να συμπληρώσουν πρώτα την Δήλωση Υποβολής Στοιχείων Νέων Εργοδοτουμένων (ΕΕΑ.7), η οποία αφορά σε προσλήψεις εργοδοτουμένων κατά τους μήνες Φεβρουάριο και Μάρτιο 2020, εάν έχουν προβεί σε προσλήψεις μετά την 1/2/2020.

  4. Για Αυτοτελώς Εργαζόμενους: Η αίτηση για το Ειδικό Σχέδιο Αυτοτελώς Εργαζομένων (ΕΕΑ.5).

  5. Για άνεργους: Η αίτηση για Χορήγηση Ειδικού Επιδόματος Ανεργίας (ΕΕΑ.8) σε πρόσωπα που λάμβαναν ανεργιακό επίδομα, το οποίο εξαντλήθηκε είτε τον Φεβρουάριο, είτε τον Μάρτιο, είτε τον Απρίλιο 2020.


 

Submission of electronic applications required for the Special Plans of the period 13/4/2020 - 12/5/2020


The Ministry of Labour, Welfare and Social Insurance announces that the application forms for all the Special Plans for the period from April 13, 2020 to May 12, 2020 have been uploaded to the relevant website, www.coronavirus.mlsi.gov.cy.

It is emphasized that all employers, employees and/or self-employed persons who are beneficiaries of the plans must submit a new electronic application for the new period mentioned above, in order to be considered and, if they meet the conditions, receive the relevant benefit.

It should be recalled that the Special Plans for which applications are submitted for the period from 13 April to 12 May 2020 are the following:

  1. For employees: The application for the Special Leave of Absence for Child Care (EEA.1) and the application for the Special Sick Leave Allowance (EEA.2).

  2. For employers: The application for the Special Plan for Complete Suspension of Business (EEA.3) and the application for the Special Plan for Partial Suspension of Business (EEA.4).

  3. Employers who submit the above applications must first fill out the Statement of New Employee Details (EEA.7), which applies to employees hired during February and March 2020, if they were hired after 1/2/2020.

  4. For self-employed persons: The application for the Special Plan for the Self-employed (EEA.5).

  5. For unemployed persons: The application for the granting of a Special Unemployment Allowance (EEA.8) for persons receiving unemployment benefit, which finished either in February, or in March, or in April 2020.

5.963 Προβολές