Περίοδος III (13/5/2020 - 12/6/2020)

Μέτρα Στήριξης ΥΕΠΚΑ

Ειδικό

Επίδομα

Ασθενείας 

Ειδική Άδεια

Φροντίδας

Παιδιών

Ειδικό Επίδομα

Αυτοτελώς

Εργαζομένων

Ειδικό Σχέδιο Πλήρους Αναστολής των Εργασιών της Επιχείρησης

Ειδικό Σχέδιο Μερικής Αναστολής των Εργασιών της Επιχείρησης

Ειδικό
Επίδομα
Στήριξης Ανέργων

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Υποβολή Στοιχείων Τραπεζικού Λογαριασμού από Πιθανούς Δικαιούχους

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση που έχετε ήδη καταχωρίσει το ΙΒΑΝ σας για την πρώτη ή τη δεύτερη περίοδο καταβολής των Ειδικών Επιδομάτων και έχετε ήδη λάβει ειδικό επίδομα στον επιθυμητό λογαριασμό, δεν χρειάζεται να συμπληρώσετε την Δήλωση ΕΕΑ.6  «Υποβολή Στοιχείων Τραπεζικού Λογαριασμού».

Υποβολή Στοιχείων Νέων Εργοδοτουμένων

Αφορά εργοδότες που επιθυμούν να δηλώσουν τους εργοδοτούμενους τους που έχουν προσληφθεί είτε τον Φεβρουάριο 2020, είτε τον Μάρτιο 2020 είτε τον Απρίλιο 2020 για να είναι δικαιούχοι των ειδικών επιδομάτων.

Απόσυρση Αίτησης

Για οποιασδήποτε αίτηση για Ειδικό Επίδομα ή Δήλωση Στοιχείων Τραπεζικού Λογαριασμού (ΙΒΑΝ) υποβλήθηκε με ελλιπή ή λανθασμένα στοιχεία.

Αίτημα από Ομίλους Εταιρειών

Για να θεωρηθούν οι εταιρείες του Ομίλου που ασχολούνται με την ίδια οικονομική δραστηριότητα ως μια ενιαία αίτηση.