Δήλωση Στοιχείων

Τραπεζικών Λογαριασμών (ΙΒΑΝ)

Υποβολή Στοιχείων Τραπεζικού Λογαριασμού

Για Εργοδότες (Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα με ΑΜΕ)

Εκτός από τις επιχειρήσεις που το έχουν πράξει ήδη και έχουν ήδη λάβει ειδικό επίδομα στον επιθυμητό λογαριασμό, είναι απαραίτητη η συμπλήρωση των στοιχείων του τραπεζικού λογαριασμού της επιχείρησης (ΙΒΑΝ), στον οποίο θα κατατεθεί το επίδομα.

Υποβολή Στοιχείων Τραπεζικού Λογαριασμού

Για Φυσικά Πρόσωπα που ΔΕΝ είναι Εργοδότες και ΔΕΝ έχουν ΑΜΕ

Εκτός από τα φυσικά πρόσωπα που έχουν ήδη καταχωρίσει το ΙΒΑΝ τους προηγουμένως και έχουν ήδη λάβει ειδικό επίδομα στον επιθυμητό λογαριασμό, είναι απαραίτητη η συμπλήρωση της Δήλωσης ΕΕΑ.6  «Υποβολή Στοιχείων Τραπεζικού Λογαριασμού».