Αρχική Σελίδα | ΥΕΠΚΑ-CoronaVirus

Περίοδος Ι (16/3 - 12/4) - Αρχική Σελίδα

Ειδικό

Επίδομα

Ασθενείας 

Ειδική Άδεια

Φροντίδας

Παιδιών

Ειδικό Επίδομα

Αυτοτελώς

Εργαζομένων

Ειδικό Σχέδιο Πλήρους Αναστολής των Εργασιών της Επιχείρησης

Ειδικό Σχέδιο Μερικής Αναστολής των Εργασιών της Επιχείρησης

Επιπρόσθετα Μέτρα Στήριξης των

Εργαζομένων

Υποβολή Στοιχείων Τραπεζικού Λογαριασμού από Πιθανούς Δικαιούχους

Καταβολή επιδομάτων για τα ειδικά σχέδια του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Απόσυρση

Αίτησης

Άλλα Μέτρα

Στήριξης ΥΕΠΚΑ

Αίτημα από

Ομίλους Εταιρειών