Αρχική Σελίδα | ΥΕΠΚΑ-CoronaVirus

Περίοδος Ι (16/3 - 12/4) - Αρχική Σελίδα

Ειδικό

Επίδομα

Ασθενείας 

Ειδική Άδεια

Φροντίδας

Παιδιών

Ειδικό Επίδομα

Αυτοτελώς

Εργαζομένων

Ειδικό Σχέδιο Πλήρους Αναστολής των Εργασιών της Επιχείρησης

Ειδικό Σχέδιο Μερικής Αναστολής των Εργασιών της Επιχείρησης

Επιπρόσθετα Μέτρα Στήριξης των

Εργαζομένων

Υποβολή Στοιχείων Τραπεζικού Λογαριασμού από Πιθανούς Δικαιούχους

Καταβολή επιδομάτων

Dark Clouds

Γενικά Ερωτήματα

Απόσυρση

Αίτησης

Άλλα Μέτρα

Στήριξης ΥΕΠΚΑ

Αίτημα από

Ομίλους Εταιρειών