Ειδικό Επίδομα Ασθενείας with form | ΥΕΠΚΑ-CoronaVirus

Στο πλαίσιο της λήψης έκτακτων μέτρων στήριξης θα καταβάλλεται Ειδικό Επίδομα Ασθενείας σε:

  • Εργαζόμενους που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα προβλήματα υγείας και εμπίπτουν στον Κατάλογο που έχει δημοσιευτεί από το Υπουργείο Υγείας (Παράγραφος 2 του σχετικού δελτίου τύπου), οι οποίοι πρέπει να απουσιάσουν από την εργασία τους για σκοπούς προστασίας της υγείας τους και μη επιδείνωσή της. Προϋπόθεση η προσκόμιση πιστοποιητικού από τον προσωπικό ιατρό τους.

  • Περιπτώσεις υποχρεωτικής απουσίας από την εργασία σε πρόσωπα με οδηγίες ή εντολή των Αρχών (Κατηγορία 1, υποχρεωτικός περιορισμός υπό ιατρική παρακολούθηση (καραντίνα) και Κατηγορία 2,  αυτοπεριορισμός υπό τηλεφωνική παρακολούθηση), νοουμένου ότι οι υπό περιορισμό εργαζόμενοι κατέχουν πιστοποιητικό που εκδίδεται από το Υπουργείο Υγείας.

  • Πρόσωπα πέραν της ηλικίας του 63ου έτους μέχρι την ηλικία του 65ο έτους, οι οποίοι δεν λαμβάνουν θεσμοθετημένη σύνταξη και συνεχίζουν να εργάζονται και οι οποίοι εμπίπτουν στις Κατηγορίες 1 και 2 του Υπουργείου Υγείας, νοουμένου ότι οι υπό περιορισμό εργαζόμενοι κατέχουν πιστοποιητικό που εκδίδεται από το Υπουργείο Υγείας.

Έχετε ακόμη απορίες σε σχέση με το Ειδικό Επίδομα Ασθενείας; Εάν ναι, συμπληρώστε την πιο κάτω φόρμα επικοινωνίας

Σημαντική Σημείωση

 

Λόγω του τεράστιου όγκου των ερωτημάτων που έχουν ήδη αποσταλεί ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας αυτής, τα ερωτήματα σας θα ομαδοποιούνται και οι απαντήσεις/διευκρινήσεις θα αναρτούνται στη σελίδα Συχνές Ερωτήσεις (FAQs).