Περίοδος 2: 13/4/2020 - 12/5/2020

Το Ειδικό Επίδομα Αυτοτελώς Εργαζομένων (εβδομαδιαίο) θα ισούται με το 60% του ποσού του εβδομαδιαίου ύψους των ασφαλιστέων αποδοχών, βάσει των οποίων ο δικαιούχος είχε την υποχρέωση καταβολής εισφορών στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων για το τέταρτο τρίμηνο του 2019.


Σε περίπτωση κατά την οποία η υποχρέωση καταβολής εισφορών λαμβάνει χώρα για πρώτη φορά κατά τη διάρκεια του α’ τριμήνου του 2020, καταβάλλεται ως Ειδικό Επίδομα Αυτοτελώς Εργαζομένου το ποσό των €300 για περίοδο 4 εβδομάδων.

Επεξηγήσεις:
 

 1. Ο μέγιστος αριθμός των εργάσιμων ημερών για την εν λόγω περίοδο ανέρχεται σε 26 (εξαιρούνται μόνο οι Κυριακές).
   

 2. Οι εργάσιμες μέρες μίας βδομάδας ορίζονται σε 6 (εξαιρείται μόνο η Κυριακή).
   

 3. Οι εργάσιμες μέρες ενός μήνα ορίζονται σε 26 (εξαιρούνται μόνο οι Κυριακές).
   

 4. Το ελάχιστο όριο για το Ειδικό Επίδομα Αυτοτελώς Εργαζομένων έχει καθοριστεί στα €300 για περίοδο τεσσάρων εβδομάδων (24 μέρες). Οπόταν, το Ελάχιστο Ημερήσιο Επίδομα ανέρχεται στα €300 / 24 = €12,50.
   

 5. Το μέγιστο όριο για το Ειδικό Επίδομα Αυτοτελώς Εργαζομένων έχει καθοριστεί τα €900 για περίοδο τεσσάρων εβδομάδων (24 μέρες). Οπόταν, το Μέγιστο Ημερήσιο Επίδομα ανέρχεται στα €900 / 24 = €37,50.
   

 6. Το Ημερήσιο Επίδομα ισούται με 60% επί του ποσού του εβδομαδιαίου ύψους των ασφαλιστέων αποδοχών για το τέταρτο τρίμηνο του 2019 δια 6 ημέρες.
   

 7. Για τον υπολογισμό του Ειδικού Επιδόματος Αυτοτελώς Εργαζομένων πολλαπλασιάζεται ο αριθμός των ημερών (για τις οποίες ζητήθηκε Επίδομα) επί του:

  Ημερήσιου Επιδόματος (6) εάν αυτό είναι μεταξύ του Ελάχιστου Ημερήσιου Επιδόματος (4) και Μέγιστου Ημερήσιου Επιδόματος (5)
  ή
  Ελάχιστου Ημερήσιου Επιδόματος (4) εάν αυτό είναι μεγαλύτερο από το Ημερήσιο Επίδομα (6)
  ή
  Μέγιστου Ημερήσιου Επιδόματος (5) εάν αυτό είναι μικρότερο από το Ημερήσιο Επίδομα (6).

   

 8. Εάν είστε δικαιούχος, τονίζεται ότι ο υπολογισμός του ύψους του Επιδόματος είναι ενδεικτικός και μπορεί να διαφέρει από το πραγματικό Επίδομα που θα σας καταχωρηθεί.

Υπολογιστής Επιδόματος