Περίοδος 2: 13/4/2020 - 12/5/2020

Επεξηγήσεις:

 1. Ο μέγιστος αριθμός των εργάσιμων ημερών για την εν λόγω περίοδο ανέρχεται σε 26 (εξαιρούνται μόνο οι Κυριακές).
   

 2. Οι εργάσιμες μέρες ενός μήνα ορίζονται σε 26 (εξαιρούνται μόνο οι Κυριακές).
   

 3. Οι εργάσιμες μέρες ενός έτους ορίζονται σε 312 (12 μήνες επί 26 ημέρες ή 52 βδομάδες επί 6 ημέρες).
   

 4. Το ελάχιστο όριο για το Επίδομα Ειδικής Άδειας για Φροντίδα Παιδιών έχει καθοριστεί στα €360 για περίοδο ενός μήνα. Οπόταν, το Ελάχιστο Ημερήσιο Επίδομα ανέρχεται στα €360 / 26 = €13,85.
   

 5. Το μέγιστο όριο για το Επίδομα Ειδικής Άδειας για Φροντίδα Παιδιών έχει καθοριστεί τα €1.000 για περίοδο ενός μήνα. Οπόταν, το Μέγιστο Ημερήσιο Επίδομα ανέρχεται στα €1.000 / 26 = €38,46.
   

 6. Το Ημερήσιο Επίδομα ισούται με το πηλίκο του ποσού που υπολογίζεται όπως πιο κάτω

  Για τα πρώτα €1.000 του μηνιαίου μισθού, ο/η δικαιούχος θα λαμβάνει επίδομα σε ποσοστό 60% για το μέρος αυτό του μισθού και για το μέρος του μισθού από €1.000 μέχρι €2.000 ο / η δικαιούχος θα λαμβάνει επίδομα σε ποσοστό 40%

  δ
  ια 26 μέρες
   

 7. Για τον υπολογισμό του Ειδικού Επιδόματος Ασθενείας πολλαπλασιάζεται ο αριθμός των ημερών (για τις οποίες ζητήθηκε Επίδομα)

  επί του Ημερήσιου Επιδόματος (6) εάν αυτό είναι μεταξύ του Ελάχιστου Ημερήσιου Επιδόματος (4) και Μέγιστου Ημερήσιου Επιδόματος (5)
  ή
  επί του Ελάχιστου Ημερήσιου Επιδόματος (4) εάν αυτό είναι μεγαλύτερο από το Ημερήσιο Επίδομα (6)
  ή
  επί του Μέγιστου Ημερήσιου Επιδόματος (5) εάν αυτό είναι μικρότερο από το Ημερήσιο Επίδομα (6).
   

 8. Για μονογονεϊκές οικογένειες τα ποσοστά 60% και 40% (σημείο 6 πιο πάνω) αυξάνονται σε 70% και 50% αντίστοιχα και το μέγιστο ύψος επιδόματος για περίοδο ενός μήνα δεν μπορεί να υπερβαίνει τα €1.200 και το μικρότερο ύψος δεν μπορεί να είναι μικρότερο των €360 για περίοδο ενός μηνός ανεξαρτήτως ύψους μηναίου μισθού.

​​

Εάν είστε δικαιούχος, τονίζεται ότι ο υπολογισμός του ύψους του Επιδόματος είναι ενδεικτικός και μπορεί να διαφέρει από το πραγματικό Επίδομα που θα σας καταχωρηθεί.

Υπολογιστής Επιδόματος

 

Υπολογιστής Επιδόματος για μονογονεϊκές οικογένειες