Περίοδος 2: 13/4/2020 - 12/5/2020

για Μισθωτούς Ιδιωτικού Τομέα

Ως Ειδικό Επίδομα Ασθενείας καταβάλλεται στους δικαιούχους το μεγαλύτερο από τα δύο ποσά Α και Β:
 

 • Α:  Με βάση τις ετήσιες ακαθάριστες αποδοχές του 2018
  Για μισθωτά πρόσωπα για τα οποία πληρούνται οι ασφαλιστικές προϋποθέσεις με βάση τον περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμο, στο 60% της αξίας των ασφαλιστικών μονάδων, σύμφωνα με τον πιο πάνω Νόμο.

   

 • Β: Με βάση μηνιαίο μισθό του 2020
  Για μισθωτά πρόσωπα με βάση το 60% του μισθού Ιανουαρίου 2020 και για οποιεσδήποτε προσλήψεις εργαζομένων έλαβαν χώρα είτε τον Φεβρουάριο 2020, είτε τον Μάρτιο 2020, με βάση τον μισθό, ο οποίος θα δηλωθεί στην ηλεκτρονική αίτηση ΕΕΑ.7 από τον εργοδότη του εν λόγω εργαζομένου. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν υπάρχουν στοιχεία για τον μισθό Ιανουαρίου 2020, τότε λαμβάνεται υπ’ όψη ο μισθός για τον οποίο υπάρχουν στοιχεία  εντός των τελευταίων 9 μηνών στο Μητρώο των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων για τον ίδιο εργοδότη.

Επεξηγήσεις:
 

 1. Ο μέγιστος αριθμός των εργάσιμων ημερών για την εν λόγω περίοδο ανέρχεται σε 26 (εξαιρούνται μόνο οι Κυριακές).
   

 2. Οι εργάσιμες μέρες ενός μήνα ορίζονται σε 26 (εξαιρούνται μόνο οι Κυριακές).
   

 3. Οι εργάσιμες μέρες ενός έτους ορίζονται σε 312 (12 μήνες επί 26 ημέρες ή 52 βδομάδες επί 6 ημέρες).
   

 4. Το ελάχιστο όριο για το Ειδικό Επίδομα Ασθενείας έχει καθοριστεί στα €360 για περίοδο ενός μήνα. Οπόταν, το Ελάχιστο Ημερήσιο Επίδομα ανέρχεται στα €360 / 26 = €13,85.
   

 5. Το μέγιστο όριο για το Ειδικό Επίδομα Ασθενείας έχει καθοριστεί τα €1.214 για περίοδο ενός μήνα. Οπόταν, το Μέγιστο Ημερήσιο Επίδομα ανέρχεται στα €1.214 / 26 = €46,69.
   

 6. Το Ημερήσιο Επίδομα ισούται με 60% επί του μεγαλύτερου από τα δύο ποσά Α και Β πιο κάτω: 

  Α = Συνολικές Αποδοχές 2018 δια 312 ημέρες (Περίπτωση Α)
  Β = Μηνιαίος Μισθός 2020 δια 26 μέρες (Περίπτωση Β)

   

 7. Για τον υπολογισμό του Ειδικού Επιδόματος Ασθενείας πολλαπλασιάζεται ο αριθμός των ημερών (για τις οποίες ζητήθηκε Επίδομα) επί του:

  Ημερήσιου Επιδόματος (6) εάν αυτό είναι μεταξύ του Ελάχιστου Ημερήσιου Επιδόματος (4) και Μέγιστου Ημερήσιου Επιδόματος (5)
  ή
  Ελάχιστου Ημερήσιου Επιδόματος (4) εάν αυτό είναι μεγαλύτερο από το Ημερήσιο Επίδομα (6)
  ή
  Μέγιστου Ημερήσιου Επιδόματος (5) εάν αυτό είναι μικρότερο από το Ημερήσιο Επίδομα (6).

   

 8. Εάν είστε δικαιούχος, τονίζεται ότι ο υπολογισμός του ύψους του Επιδόματος είναι ενδεικτικός και μπορεί να διαφέρει από το πραγματικό Επίδομα που θα σας καταχωρηθεί.

Υπολογιστής Επιδόματος