Plant Icon

Το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανακοινώνει ότι έχει δημοσιευτεί σήμερα στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας η Απόφαση της Υπουργού Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για τους όρους, τις προϋποθέσεις και τρόπο καταβολής του Ειδικού Επιδόματος Αυτοτελώς Εργαζομένων (Απόφαση με Αρ. 3 του 2020) (Κ.Δ.Π. 129/2020). Στην εν λόγω Απόφαση επισυνάπτεται ως Παράρτημα Ι και η σχετική αίτηση που θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά όσοι θα αιτηθούν για το Ειδικό Επίδομα Αυτοτελώς Εργαζομένων.

29 Μαρτίου 2020

Συχνές Ερωτήσεις / Απαντήσεις

Τι είναι το Ειδικό Επίδομα Αυτοτελώς Εργαζομένων;


Το Ειδικό Επίδομα Αυτοτελώς Εργαζομένων αφορά σε πρόσωπα που:

 1. έχουν αναστείλει πλήρως την εργασία τους σύμφωνα με τα Διατάγματα του Υπουργού Υγείας και τις σχετικές αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου που βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα www.pio.gov.cy/coronavirus και δεν έχει διαφοροποιηθεί η φύση ή και ο τρόπος δραστηριοποίησής τους, ή

 2. έχουν αναστείλει μερικώς την εργασία τους, δηλαδή έχουν μείωση του κύκλου εργασιών τους πέραν του 25% κατά το μήνα Μάρτιο 2020 και προβλέπουν αντίστοιχη μείωση του κύκλου εργασιών τους και για το μήνα Απρίλιο 2020, σε σύγκριση με τους αντίστοιχους μήνες του προηγούμενου έτους και η μείωση του κύκλου εργασιών τους οφείλεται αποκλειστικά στην κατάσταση που περιήλθε η επιχείρηση τους λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID 19. Σε περίπτωση που η επιχείρηση δεν λειτουργούσε κατά το προηγούμενο έτος, τότε η σύγκριση θα γίνει με τους μήνες που προηγούνται του Μαρτίου 2020.
Υπάρχουν οικονομικές δραστηριότητες / επιχειρήσεις που εξαιρούνται από το Σχέδιο;


Στο Ειδικό Σχέδιο Αυτοτελώς Εργαζομένων μπορούν να συμμετέχουν μόνο αυτοτελώς εργαζόμενα φυσικά πρόσωπα τα οποία δεν ασκούν οποιοδήποτε από τα πιο κάτω επαγγέλματα:

 • Φαρμακολόγοι, μικροβιολόγοι και παρόμοιοι

 • Ιατροί (δεν περιλαμβάνονται Οδοντίατροι)

 • Κτηνίατροι

 • Φαρμακοποιοί

 • Χειριστές ιατρικών συσκευών και εξοπλισμού

 • Ασφαλιστές, αντιπρόσωποι / πωλητές ασφαλειών

 • Περιπτεριούχοι, παντοπώλες, πωλητές μίνι μάρκετ

 • Παρασκευαστές γαλακτοκομικών προϊόντων

 • Εκπαιδευτικοί κρατικών ινστιτούτων (οι απολαβές τους θα καταβληθούν από το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας)
Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για την καταβολή του Ειδικού Επιδόματος Αυτοτελώς Εργαζομένων;


Βασική προϋπόθεση παροχής του Ειδικού Επιδόματος Αυτοτελώς Εργαζομένων είναι ο αιτητής να μην έχει απολύσει οποιοδήποτε υπάλληλό του από την 1η Μαρτίου 2020 και σε περίπτωση έγκρισης της παρούσας αίτησης, να μην έχει απολύσει οποιοδήποτε υπάλληλό του τόσο για την περίοδο για την οποία θα λαμβάνει το Ειδικό Επίδομα Αυτοτελώς Εργαζομένων όσο και για επιπρόσθετη περίοδο ίση με την περίοδο για την οποία θα λαμβάνει το Ειδικό Επίδομα Αυτοτελώς Εργαζομένων συν ένα επιπλέον μήνα (εκτός για λόγους που αιτιολογείται απόλυση άνευ προειδοποιήσεως).
Πώς υπολογίζεται το Ειδικό Επίδομα Αυτοτελώς Εργαζομένων;


Το Ειδικό Επίδομα Αυτοτελώς Εργαζομένων (εβδομαδιαίο) θα ισούται με το 60% του ποσού του εβδομαδιαίου ύψους των ασφαλιστέων αποδοχών, βάσει των οποίων ο δικαιούχος είχε την υποχρέωση καταβολής εισφορών στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων για το τέταρτο τρίμηνο του 2019.

Το Ειδικό Επίδομα Αυτοτελώς Εργαζομένων δεν μπορεί να είναι μικρότερο των €300 αν αφορά περίοδο τεσσάρων βδομάδων και με ανώτατο όριο τα €900 αν αφορά περίοδο τεσσάρων βδομάδων.

Τονίζεται ότι το Ειδικό Επίδομα Αυτοτελώς Εργαζομένων δεν παρέχεται για περίοδο για την οποία ο αιτητής λαμβάνει ανεργιακό επίδομα, ειδικό επίδομα ασθενείας, ειδικό ανεργιακό επίδομα, επίδομα ασθενείας, επίδομα Ειδικής Άδειας για Φροντίδα Παιδιών ή άλλες παρόμοιες παροχές από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
Είμαι αυτοτελώς εργαζόμενος αλλά έχω και εργοδοτούμενους. Τι πρέπει να κάνω;


Ως αυτοτελώς εργαζόμενος που επιθυμεί να λάβει το Ειδικό Επίδομα Αυτοτελώς Εργαζομένων θα πρέπει να υποβάλετε ηλεκτρονικά την αίτηση για Χορήγηση Ειδικού Επιδόματος Αυτοτελώς Εργαζομένων που έχουν αναστείλει πλήρως ή μερικώς την εργασία τους (ΕΕΑ5).

Για τους εργοδοτούμενούς σας, θα πρέπει υποβάλετε ηλεκτρονικά την αίτηση Πλήρους ή Μερικής Αναστολής (ΕΕΑ 3 και ΕΕ4), ώστε να λάβουν το ειδικό ανεργιακό επίδομα.

Τόσο οι αυτοτελώς εργαζόμενοι, όσο και οι εργοδοτούμενοί τους θα πρέπει οπωσδήποτε να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά την Δήλωση Στοιχείων Τραπεζικού Λογαριασμού (ΕΕΑ6).
Ποια περίοδο καλύπτει το Ειδικό Σχέδιο Αυτοτελώς Εργαζομένων;


Το Ειδικό Σχέδιο Αυτοτελώς Εργαζομένων ισχύει από τις 16/03/2020 μέχρι τις 12/04/2020, λαμβάνοντας υπ’ όψη τις ημερομηνίες που εκδόθηκαν του Διατάγματα του Υπουργού Υγείας ή οι Αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου για την υποχρεωτική πλήρη αναστολή των εργασιών και δύναται να έχουν και προγενέστερη ημερομηνία της 16ης Μαρτίου εφόσον η απόφαση της υποχρεωτικής αναστολής επήλθε προ της 16ης Μαρτίου.
Για την περίοδο που θα λαμβάνω το Ειδικό Επίδομα Αυτοτελώς Εργαζομένων θα έχω την υποχρέωση να καταβάλλω εισφορές στις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων;


Για την περίοδο για την οποία θα καταβληθεί το Ειδικό Επίδομα Αυτοτελώς Εργαζομένων, ο αυτοτελώς εργαζόμενος απαλλάσσεται από την υποχρέωσή του για καταβολή εισφορών στις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Η περίοδος καταβολής του Ειδικού Επιδόματος Αυτοτελώς Εργαζομένων θα θεωρείται περίοδος εξομοιούμενης ασφάλισης για σκοπούς εισφορών στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και θα πιστωθεί αναλόγως ο ασφαλιστικός λογαριασμός του δικαιούχου.
Είμαι δικαιούχος του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος. Μπορώ να αιτηθώ για το Ειδικό Επίδομα Αυτοτελώς Εργαζομένων;


Του Ειδικού Επιδόματος Αυτοτελώς Εργαζομένων μπορούν να επωφεληθούν και δικαιούχοι Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, οι οποίοι εργάζονται ως αυτοτελώς εργαζόμενοι. Το Ειδικό Επίδομα Αυτοτελώς Εργαζομένων, το οποίο θα καταβληθεί σε δικαιούχους Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, θα συνεκτιμηθεί για σκοπούς υπολογισμού του εισοδήματος που λαμβάνεται υπ’ όψη για σκοπούς καταβολής του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος για την περίοδο καταβολής του.