Ειδικό Επίδομα Ασθενείας

Plant Icon

Το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανακοινώνει ότι έχει δημοσιευτεί σήμερα στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας η Απόφαση της Υπουργού Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για τους όρους, τις προϋποθέσεις και τρόπο καταβολής του Ειδικού Επιδόματος Ασθενείας (Απόφαση με Αρ. 2 του 2020) (Κ.Δ.Π. 128/2020). Στην εν λόγω Απόφαση επισυνάπτεται ως Παράρτημα Ι και η σχετική αίτηση που θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά όσοι θα αιτηθούν για το Ειδικό Επίδομα Ασθενείας.

28 Μαρτίου 2020

Συχνές Ερωτήσεις / Απαντήσεις

Ποιοι είναι οι Δικαιούχοι του Ειδικού Επιδόματος Ασθενείας;


Δικαιούχοι του Ειδικού Επιδόματος Ασθενείας είναι μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα ή αυτοτελώς εργαζόμενοι που εμπίπτουν σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες κατηγορίες:

(ι) πρόσωπα που εμπίπτουν στον κατάλογο των ευπαθών ομάδων, όπως έχουν καθοριστεί από το Υπουργείο Υγείας στο δελτίο τύπου ημερομηνίας 16/3/2020 ή και σε οποιαδήποτε μελλοντική αναθεώρησή του και κατέχουν πιστοποιητικό από τον προσωπικό τους ιατρό,

(ii) πρόσωπα που βρίσκονται σε καθεστώς υποχρεωτικού περιορισμού (καραντίνα) και καθεστώς αυτοπεριορισμού βάσει οδηγιών του Υπουργείου Υγείας και κατέχουν Ιατρικό Πιστοποιητικό, το οποίο εκδίδεται από το Υπουργείο Υγείας ή από τον προσωπικό ιατρό, ανάλογα με τις οδηγίες του Υπουργείου Υγείας,

(iii) πρόσωπα που έχουν προσβληθεί από τον ιό COVID 19 και κατέχουν πιστοποιητικό από το Υπουργείο Υγείας,

(iv) πρόσωπα ηλικίας μεταξύ 63-65 ετών που δεν λαμβάνουν θεσμοθετημένη σύνταξη που περιλαμβάνονται στις κατηγορίες (i), (ii) και (iii) ανωτέρω και κατέχουν το αντίστοιχο πιστοποιητικό.

Το Ειδικό Επίδομα Ασθενείας παραχωρείται μόνο σε πρόσωπα που είναι εργαζόμενα κατά την περίοδο για την οποία αιτούνται το Ειδικό Επίδομα Ασθενείας και ασφαλισμένα στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, είναι ηλικίας μέχρι 65 ετών και δεν λαμβάνουν θεσμοθετημένη σύνταξη.

Τονίζεται ότι το Ειδικό Επίδομα Ασθενείας θα παραχωρείται στους δικαιούχους που εμπίπτουν στον κατάλογο των ευπαθών ομάδων (σημείο (i) ανωτέρω) και σε πρόσωπα που βρίσκονται σε αυτοπεριορισμό μόνο αν η φύση της εργασίας δεν επιτρέπει την τηλεργασία ή την εργασία από το σπίτι ή την εργασία με ευέλικτο ωράριο.
Οι αυτοτελώς εργαζόμενοι δικαιούνται το Ειδικό Επίδομα Ασθενείας;


Οι αυτοτελώς εργαζόμενοι δικαιούνται το ειδικό επίδομα ασθενείας, νοουμένου ότι πληρούν τις πιο πάνω προϋποθέσεις. Επισημαίνεται ότι για σκοπούς στήριξής τους, το ειδικό επίδομα ασθενείας θα καταβάλλεται όπως και στους μισθωτούς, από την τέταρτη μέρα.
Πώς υπολογίζεται το Ειδικό Επίδομα Ασθενείας;


Το Ειδικό Επίδομα Ασθενείας υπολογίζεται ως ακολούθως:

  1. Για μισθωτά και αυτοτελώς εργαζόμενα πρόσωπα που πληρούν τις ασφαλιστικές προϋποθέσεις με βάση τον περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμο, στο 60% της αξίας των ασφαλιστικών μονάδων σύμφωνα με τον πιο πάνω Νόμο.

  2. Για μισθωτά πρόσωπα που δεν πληρούν τις ασφαλιστικές προϋποθέσεις με βάση τον περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμο και είναι ασφαλισμένα στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων τον Ιανουάριο 2020, θα λαμβάνεται υπ’ όψη ο μισθός (ασφαλιστέες αποδοχές) του Ιανουαρίου 2020 ή ο τελευταίος μισθός για τον οποίο υπάρχουν στοιχεία στο μητρώο των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων και θα καταβάλλεται Ειδικό Επίδομα Ασθενείας υπό προϋποθέσεις, το ύψος του οποίου θα καθοριστεί μεταγενέστερα.

  3. Για αυτοτελώς εργαζόμενο πρόσωπο που δεν πληροί τις ασφαλιστικές προϋποθέσεις, το Ειδικό Επίδομα Ασθενείας θα ανέρχεται στο 60% του ποσού του εβδομαδιαίου ύψους των ασφαλιστέων αποδοχών του, με βάση το εισόδημα για το οποίο το τέταρτο τρίμηνο του 2019 είχε υποχρέωση καταβολής εισφορών στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Τονίζεται πως το ανώτατο ποσό που δύναται να καταβληθεί ως ειδικό επίδομα ασθενείας για μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα και για αυτοτελώς εργαζόμενους για περίοδο ενός μήνα δεν μπορεί να υπερβαίνει τα €1.214.
Πώς μπορώ να υποβάλω αίτηση για παροχή Ειδικού Επιδόματος Ασθενείας;


Το Ειδικό Επίδομα Ασθενείας καταβάλλεται μόνο εφόσον υποβληθεί η σχετική ηλεκτρονική αίτηση για Χορήγηση Ειδικού Επιδόματος Ασθενείας (ΕΕΑ2).

Τονίζεται ότι το Ειδικό Επίδομα Ασθενείας καταβάλλεται μόνο εφόσον υποβληθεί από την αιτήτρια ή τον αιτητή και η δήλωση ΕΕΑ.6 «ΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ» που αφορά στα στοιχεία του λογαριασμού, στον οποίο θα κατατεθεί το επίδομα.
Μπορώ να λάβω το Ειδικό Επίδομα Ασθενείας και οποιοδήποτε άλλο ειδικό επίδομα ή επίδομα από τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την ίδια περίοδο;


Το Ειδικό Επίδομα Ασθενείας δεν παρέχεται για περίοδο για την οποία ο αιτητής λαμβάνει ανεργιακό επίδομα, ειδικό ανεργιακό επίδομα, επίδομα ασθενείας ή επίδομα Ειδικής Άδειας για Φροντίδα Παιδιών. Η περίοδος για την οποία παρέχεται το Ειδικό Επίδομα Ασθενείας θα λαμβάνεται υπ’ όψη για τον υπολογισμό και την παροχή του επιδόματος ασθενείας που προνοείται από τις διατάξεις των περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμων.
Μπορώ για την ίδια περίοδο να λαμβάνω το Ειδικό Επίδομα Ασθενείας και το μέρος του μισθού που μου αναλογεί;


Για την περίοδο για την οποία θα καταβληθεί το Ειδικό Επίδομα Ασθενείας, ο εργοδότης απαλλάσσεται από την υποχρέωσή του για την καταβολή του μισθού στους εργοδοτούμενούς του που έλαβαν το εν λόγω Ειδικό Επίδομα Ασθενείας.

Τονίζεται ότι η περίοδος του Ειδικού Επιδόματος Ασθενείας θα θεωρείται ως περίοδος εξομοιούμενης ασφάλισης για σκοπούς εισφορών στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και θα πιστωθεί αναλόγως ο ασφαλιστικός λογαριασμός του δικαιούχου.
Είμαι δικαιούχος του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος. Μπορώ να αιτηθώ για το Ειδικό Επίδομα Ασθενείας;


Του Ειδικού Επιδόματος Ασθενείας μπορούν να επωφεληθούν και δικαιούχοι Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, οι οποίοι εργάζονται. Το ειδικό Επίδομα Ασθενείας το οποίο θα καταβληθεί σε δικαιούχους Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος θα συνεκτιμηθεί για σκοπούς υπολογισμού του εισοδήματος που λαμβάνεται υπ’ όψη για σκοπούς καταβολής του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος για την περίοδο καταβολής του