Περίοδος 1: 16/3/2020 - 12/4/2020 (24 εργάσιμες μέρες)

 

Επεξηγήσεις:

 1. Για τον υπολογισμό του Ειδικού Επιδόματος Ασθενείας λαμβάνονται υπ’ όψη οι συνολικές ακαθάριστες αποδοχές ολόκληρου του έτους 2018.
   

 2. Με βάση τη Νομοθεσία, αφαιρούνται από τον υπολογισμό οι πρώτες τρεις μέρες από την περίοδο για την οποία υποβάλλεται η αίτηση.
   

 3. Οι εργάσιμες μέρες ενός μήνα ορίζονται σε 26 (εξαιρούνται μόνο οι Κυριακές).
   

 4. Οι εργάσιμες μέρες ενός έτους ορίζονται σε 312 (12 μήνες επί 26 ημέρες ή 52 βδομάδες επί 6 ημέρες).
   

 5. Το μέγιστο όριο για το Ειδικό Επίδομα Ασθενείας έχει καθοριστεί τα €1.214 για περίοδο ενός μήνα. Οπόταν, το Μέγιστο Ημερήσιο Επίδομα ανέρχεται στα €1.214 / 26 = €46,69.
   

 6. Το Ημερήσιο Επίδομα ισούται με το 60% του αποτελέσματος που προκύπτει από τη διαίρεση των συνολικών αποδοχών του έτους 2018 δια 312 ημέρες.
   

 7. Για τον υπολογισμό του Ειδικού Επιδόματος Ασθενείας πολλαπλασιάζεται ο αριθμός των ημερών (για τις οποίες ζητήθηκε Επίδομα εκτός από τις πρώτες 3 μέρες) επί του μικρότερου ποσού μεταξύ του 5 και 6 πιο πάνω.
   

 8. Για όσους δεν καλύπτουν τις ασφαλιστικές προϋποθέσεις (και δεν θα δικαιούνταν κανονικά ανεργιακό με βάση τη Νομοθεσία) το επίδομα υπολογίζεται ως ποσοστό 40% του μισθού που ήταν δηλωμένος για τον Ιανουάριο 2020.
   

 9. Ανάλογα με την περίπτωση, χρησιμοποιήστε ένα εκ των 2 πιο κάτω Υπολογιστών για να έχετε μία κατά προσέγγιση εκτίμηση του ύψους του επιδόματός σας, εάν είστε δικαιούχος:
   

 10. Εάν είστε δικαιούχος, τονίζεται ότι ο υπολογισμός του ύψους του Επιδόματος είναι ενδεικτικός και μπορεί να διαφέρει από το πραγματικό Επίδομα που θα σας καταχωρηθεί.

 

Mε βάση τις ετήσιες αποδοχές του 2018

 

Mε βάση τον μισθό Ιανουαρίου 2020